Raasiku ÜVK 2017

Raasiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trasside rajamine.

Veetoristik 1467,18 m

Reoveekanalisatsiooni torustik 2728,33 m

Sadeveetorustik 65,67 m

Kokku: 4261,18 meetrit.