Väike-Kamari ÜVK 2019

Väike-Kamari reoveekogumisala ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Kanalisatsiooni torustik 1917,92 m

Veetorustik 1542,70 m

Reoveepumpla 1 tk.